పోల్ : బాబు ప్రమాణస్వీకారానికి 30 కోట్ల ప్రజా ధనంతో భారీ ఏర్పాట్లు, దీనిని మీరు సమర్ధిస్తున్నారా?

Sunday, June 8th, 2014, 11:19:54 AM IST


పోల్ : బాబు ప్రమాణస్వీకారానికి 30 కోట్ల ప్రజా ధనంతో భారీ ఏర్పాట్లు, దీనిని మీరు సమర్ధిస్తున్నారా?