పోల్ : ఏపీలో సమర్ధవంతమైన ప్రతిపక్ష పాత్ర ఏ పార్టీ పోషిస్తుంది అని మీరు భావిస్తున్నారు?

Saturday, July 11th, 2020, 04:17:31 PM IST