పోల్ : ఏపీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మీడియం తప్పనిసరి అని మీరు భావిస్తున్నారా?

Wednesday, November 13th, 2019, 03:12:46 PM IST


Should the English language be made compulsory in all government schools(ఏపీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మీడియం తప్పనిసరి అని మీరు భావిస్తున్నారా)?